Regulamin - Nr.1 Importer i dystrybutor butów roboczych i odzieży w Holandii , Belgii , Niemiec , Polsce 52 marek 2500 modeli.

Kwota
szt.
Przejdź do treści

Regulamin

Informacje

I. Definicje

 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.butyrobocze.eu;
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.butyrobocze.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy butyrobocze.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.butyrobocze.eu.
 
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
3. Sklep internetowy butyrobocze.eu, działający pod adresem www.butyrobocze.eu, prowadzony jest przez Buty Robocze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzezińska 27/29, 90-001 Łódź  , NIP: 7282834256, REGON: 381926529. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000760511, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS. Kapitał zakładowy 5000,00 zł
 
Adres e-mail: info@butyrobocze.eu, numer telefonu: 662 825 964.
 
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Sklep poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Buty Robocze Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.butyrobocze.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
Buty Robocze Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
- dopuści się innych zachowań , które zostaną uznane przez Buty Robocze Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MISICO Sp. z o.o.
 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Buty Robocze Sp. z o.o.
 
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.basketzone.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Buty Robocze Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
8. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia.
 
9. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 
V. Dostawa
 
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,  Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn, Włoch, Arabii Saudyjskej, Białorusi, Chin, Hongkongu, Iranu,  Japonii, Korei Południowej, Malezji, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, Tajwanu, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 
- Poczty Polskiej-wysyłka gratis
 
- Firmy kurierskiej DPD -
 
- Paczkomatów InPost - wysyłka gratis
 
Szczegółowe koszty są podane  w zakładce WYSYŁKA. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
3. Termin realizacji dostawy wynosi 1-15 dni robocze na terenie Polski  i do 4-21 dni roboczych na terenie UE (przesyłki dostarcza kurier  DPD), poza UE czas doręczenia wynosi 10-20 dni roboczych ( przesyłki dostarcza Poczta Polska) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.butyrobocze.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 
VI. Ceny i metody płatności
 
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
- przelewem- przed wysłaniem towaru:
 
Konto ING BANK ŚLĄSKI
 
BIC-INGBPLPW
 
IBAN - PL 42 1050 1461 1000 0090 8049 7127
 
Buty Robocze Sp. z o. o.
 
ul. Brzezińska 27/29,
 
90-001 Łódź
 
W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NR ZAMÓWIENIA I NUMER TELEFONU .
 
- płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)- przed wysłaniem towaru:
 
 Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)
 
- płatnością online za pomocą karty płatniczej- przed wysłaniem towaru:
 
Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
 
Płatności online obsługuje firma ING Bank Śląski S.A. (imoje)
 
- odroczona płatność Twisto:

Płatności obsługuje ING Bank Śląski S.A.
 
- za pobraniem- - kurierowi przy odbiorze przesyłki
 
- gotówką lub kartą płatniczą w momencie osobistego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym
 
Zwroty i Reklamacje
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
1. Klient ma możliwość zwrotu w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Koszt wysyłki ponosi klient. Po odbiorze i stwierdzeniu, że produkt jest nienaruszony sprzedający w terminie 7 dni zwróci należne pieniądze - koszt produktu.
2. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad ilościowych lub jakościowych towaru , należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie wadliwego produktu na adres Buty Robocze .eu Brzezińska 27/29 Łódz , wraz z dowodem zakupu, wskazaniem rodzaju wad oraz określeniem żądania. Koszt wysyłki ponosi klient .
3. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Buty Robocze Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. + 48 662 82 59 64 lub pocztą elektroniczną na adres info@butyrobocze.eu
 
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
1. Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
2. Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub na adres Sklep Butyrobocze.eu, ul. Brzezińska 27/29, 90-001 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
1. Buty Robocze Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Buty Robocze Sp. z o.o., ul. Brzezińska 27/29, 90-001 Łódź , Buty Robocze Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zasadności bądź niezasadności każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 
Buty Robocze Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów. Buty Robocze Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1. Buty Robocze Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Buty Robocze Sp. z o.o., ul. Brzezińska 27/29, 90-001 Łódź, info@butyrobocze.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego
 
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
4. Buty Robocze Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zasadności bądź niezasadności każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 
X. Postanowienia końcowe
 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Buty Robocze Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Buty Robocze Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Buty Robocze Sp. z o.o.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 


Sklep butyrobocze.eu jest częscią firmy Arotrans
spółki zależnej Buty Robocze Sp.z o.o.
Nie wolno używać obrazów i/lub informacji
bez zgody butyrobocze.eu
Wszystkie ceny zawierają podatek Vat
Projekt strony wykonał Arotrans.

ŚLEDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Wróć do spisu treści